Prezentare

Prezentare comuna Castelu

Comuna Castelu are în componenţa sa satele Castelu şi Nisipari . Este situată în centrul judeţului, în zona de stepă a Văii Carasu, la 8 km sud-vest de limita Municipiului Medgidia şi la 35 km de Municipiul Constanţa.
Are ca vecinătăţi: la sud-est comuna Poarta Albă, la vest Municipiul Medgidia şi Comuna Cuza Vodă, la sud Canalul Dunăre-Marea Neagră, la nord-est Comuna Mihail Kogălniceanu. Populaţia comunei Castelu numără astăzi 5120 locuitori din care 3309 persoane cu drept de vot; numărul gospodăriilor este de 1855. Teritoriul comunei face parte din versantul nordic al bazinului hidrografic al Văii Carasu. Versantul se prezintă sub forma unor ondulaţii largi, extremitatea nordică fiind traversată de pârâul Docuzol sau Agi-Cabul Mare, iar satul Nisipari este traversat de pârâul Caratai, pâraie care au cursuri de apă permanent.
Clima zonei este specifică Dobrogei Centrale, cu varietăţi de temperatură relativ mari şi volum redus al precipitaţilor. Se caracterizează prin veri timpurii călduroase şi lungi, deseori cu vânturi uscate. Toamnele sunt lungi, secetoase şi cu brume frecvente, iar iernile sunt dominate de vânturi puternice. Vegetaţia naturală este specifică zonei de stepă găsindu-se aici elemente floristice sud-est europene, cât şi specii din flora mediteraneană şi balcanică. Se pot întâlni o serie de plante specifice regiunii: clopoţelul, garofiţa, cimbrişorul, etc, precum şi vegetaţie specifică: cornul, socul,  măceşul.  Faunistic  se înregistrează  dominarea rozătoarelor şi a păsărilor dar şi reptilele reprezentate prin guşterul vărgat, şopârla de frunză etc. La Castelu funcţionează o Şcoală Generală cu clasele I-VIII într-o clădire construită în 1984, vechea clădire datând din 1923 a fost demolată, astăzi fiind în construcţie o nouă clădire. Aici învaţă 281 de elevi, iar instruirea lor este asigurată de 16 cadre didactice titulare şi 9 suplinitoare. Directorul şcolii este prof. Antoaneta Prodan. In cadrul şcolii funcţionează o serie de cercuri aplicative: formaţia de dansuri populare, de teatru, de dansuri moderne, cercul sportiv, cercul de biologie, etc. La Castelu toate activităţile culturale: spectacole, şezători literare, teatru, întâlniri cu cetăţenii localităţii, reuniuni, etc; se desfăşoară la Căminul cultural care, de asemenea, a fost reabilitat şi modernizat dispunând de o capacitate de peste 200 de locuri. Grupul Şcolar Agricol Castelu este o unitate publică de învăţământ care a fost înfiinţat în anul 1957. În primii 32 de ani a funcţionat ca şcoală cu profil mecanic. începând cu anul 1990 a fost diversificată oferta educaţională cu noi calificări orientate spre tehnologie agricolă. Astăzi Grupul Şcolar Agricol Castelu oferă învăţământului vocaţional următoarele calificări: liceu - tehnician în turism, în gastronomie, tehnician procesare text şi imagine, ecolog şi protecţia mediului, tehnician în agricultură, tehnician veterinar pentru animale de companie, tehnician mecanic, reparaţii şi întreţinere; Şcoala de Arte şi Meserii: lucrător în alimentaţie şi comerţ, cofetar - patiser; Şcoala Postliceală: asistent de gestiune pentru unităţii hoteliere şi turism. În decursul anilor aici au fost pregătiţi peste 35.000 de elevi. În prezent Grupul Şcolar Agricol Castelu are o populaţie şcolară de 500 de elevi, la curs de zi şi 120 la cursuri cu frecvenţă redusă. Baza materială a şcolii cuprinde: 14 cabinete de specialitate, sală multimedia, amfiteatru, biblioteca cu peste 12.000 de volume, 2 laboratoare de industrie alimentară, sală de tehnică a servirii, laborator de biologie, zootehnie, agricultură, 4 ateliere mecanice, etc. Dispune de un cămin cu 196 de locuri şi de o cantină. Personalul didactic este format din 27 de profesori, 11 ingineri şi maiştri, 12 profesori pentru disciplinele de cultură generală, personal auxiliar şi administrativ. Directorul şcolii este prof. Gabriela Livadariu. Grupul Şcolar Agricol Castelu, este angrenat într-o serie de proiecte internaţionale: European Practical Trening ; Biological vegetable and food hygiene, Proiecte de viticultură pentru tinerii viticultori - toate proiectele sunt realizate prin programul "Leonardo DaVinci". Primăria comunei Castelu reprezentată de Nicolae Anghel - primar, Ion Ivănuş - viceprimar şi Silvia Gheorghe - secretar, alături de Consiliul Local, reprezentat de consilierii: Antoaneta Prodan, Genişa Sabri, Metin Seihisleam, Ion Sufana, Tefuc Daut, Vasile Popa, Vasilica Bănică, Florica Irizea, Dumitru Ginara, Paraschiva Mocănaşu, Jan Crişu, Cătălin Pahonţu, Petre Vasile, a elaborat şi materializat un număr important de proiecte de dezvoltare economică şi socială care vor avea menirea de a transforma Comuna într-o localitate cu adevărat modernă. Dintre acestea se pot enumera în domeniul infrastructurii: pietruirea a 5 km de drumuri în Castelu şi 7 km în Nisipari; 4km de trotuare în Castelu; asfaltarea a 2 străzi din satul Nisipari; construcţii de refugii, pentru călători, în Castelu şi Nisipari; alimentarea cu apă, 4km în Nisipari, executarea de foraje pentru alimentare cu apă potabilă la Nisipari; extinderea iluminatului public la Castelul şi Nisipari; în domeniu învăţământului: reabilitarea şcolii Castelu; construirea de grupuri sanitare şi staţie de epurare la şcoala din Nisipari; renovarea corpului "C" a căminului şi a cantinei din cadrul Grupului Şcolar Agricol Castelu; dotarea cu centrală termică a şcolii şi a grădiniţei din Castelu precum şi a şcolii din Nisipari; culte şi obiective culturale: dotarea cu centrală termică a bisericii ortodoxe din Castelu; reparaţii capitale şi extinderea Căminului cultural din Nisipari; modernizarea şi dotarea Căminului cultural din Castelu; administraţia publică - locală: extinderea primăriei şi dotarea cu mobilier şi informatizarea activităţii prin achiziţionarea de calculatoare, softuri şi programe; realizarea serviciului public comunitar de evidenţă a populaţiei, etc. De asemenea se au în vedere o serie de propuneri, de perspectivă, care se vor derula în perioada următoare: pietruiri de drumuri comunale, 29 km; amenajare de trotuare în satul Nisipari; canalizare în Castelu şi Nisipari; extinderea reţelei electrice în zona de nord a localităţile Castelu şi Nisipari; construirea de locuinţe sociale; construirea unei săli de sport la Castelu; amenajarea unui parc la Nisipari; construcţia unei geamii la Castelu; construcţia unei săli de sport la Grupul Şcolar Agricol Castelu; amenajarea unor terenuri de joacă în cele două localităţi; construcţia unei noi grădiniţe la Nisipari; şi extinderea grădiniţei din Castelu. Toate aceste investiţii vor alinia comuna la cerinţele actuale ale dezvoltării rurale ale unei ţări membre a Uniunii Europene şi vor aduce localitatea în traseele investiţionale importante ale judeţului, având în vedere potenţialul său agricol şi situarea sa într-o zonă ecologică.